Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Chất lượng

Chất lượng là điều sống còn đối với Godaco. Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Sự đổi mới

Chúng tôi luôn cố gắng tìm cách cải thiện hiệu quả, độ an toàn, chất lượng và sự bền vững trong công việc

Sự tôn trọng

Chúng tôi thu hút và gìn giữ khách hàng, nhân viên và nhà cung ứng bằng cách cho họ sự tín nhiệm, cảm thông và tôn trọng

Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi luôn chịu trách nhiệm về môi trường, đạo đức kinh doanh và phúc lợi của nhân viên