Trang trị cá

Trang trị cá

Sản xuất con giống

Sản xuất con giống

Diện tích: 10ha
Quy mô: 50 triệu cá giống một năm
Nhà máy sản xuất thức ăn

Nhà máy sản xuất thức ăn

Quy mô: 300 tấn một ngày
Nhà máy thức ăn của chúng tôi có thể cung cấp 100% nhu cầu thức ăn của ao cá
Nhà máy chế biến

Nhà máy chế biến

Số lượng nhà máy: 4
Quy mô: 250 tấn cá nguyen liệu một ngày.